orgány BDBA III - BDBA III

Prejsť na obsah
Najvyšším orgánom BDBA III je Zhromaždenie delegátov. Organizáciu riadi Predstavenstvo BDBA III, volené na príslušné volebné obdobie Zhromaždením delegátov, na ktorom je tiež volená Kontrolná komisa.
Zhromaždenie delegátov
je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia prostredníctvom nimi zvolených delegátov svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.
Podrobne v dokumente: ZD - Zhromaždenie delegátov - čl. 55 - č. 58 Stanov BD BA III

Uskutočnené Zhromaždenia delegátov:
23. 9. 2011 - Dom športu, Junácka ul.,  8. 6. 2012 - Istropolis, 14. 6. 2013 - Istropolis, 14. 6. 2014 Dom športu, Junácka ul., 12. 6. 2015 - Dom športu, Junácka ul., 21. 6. 2016 - Istropolis, 19. 9. 2017 - Istropolis, 20.6.2018 Istropolis, 19.6.2019 Istropolis, 23.9.2020 budova Dobrovoľnej požiarnej ochrany, 22.9.2021 budova Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Zmena v zložení členov Predstavenstva BDBA III a Kontrolnej komisie:
Na Zhromaždení delegátov Bytového družstva Bratislava III, konaného dňa 22.9.2021 v budove Dobrovoľnej požiarnej ochrany
v Bratislave, sa uskutočnili riadne voľby do Predstavenstva a Kontrolnej komisie BDBA III na volebné obdobie 2021 – 2026.
Predstavenstvo BDBA III
VAŠKO Štefan
predseda BDBA III
Mgr. LEŠKOVÁ Michaela
podpredsedníčka
Ing. KEZMAN Zeno
člen
JUDr. VULGAN Mariánčlen
PhDr. GERIČ Alexander

člen
Kontrolná komisia BDBA III
Ing. REHÁČKOVÁ Mária

predsedníčka
Ing. KUŠKA Peter

podpredseda
Ing. ŠMIGIELOVÁ Ľubomíra

členka
Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv. Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia) Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Pracovníci BDBA III získali viacero osvedčení a certifikátov.
Bytové družstvo Bratislava III je tiež držiteľom ceny S. Jurkoviča.

Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah