BDBA III

Prejsť na obsah
Vážení vlastníci bytov,

V dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku (BD BA III) a rešpektovania vládneho nariadenia pre zvýšenie ochrany zdravia našich zamestnancov,  klientov a partnerov Vám oznamujeme:

1/ Pozastavuje sa osobné vybavovanie požiadaviek klientov.
2/ Nebude umožnený vstup do budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek.
3/ Všetky požiadavky vlastníkov a klientov je potrebné riešiť a zabezpečiť formou e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou. Požiadavky (žiadosti) zasielať na e-mail adresu: podatelna@bdba3.sk a v žiadosti uviesť aj telefonický kontakt.
Všetky potrebné kontakty nájdete aj tu - kliknite si.
4/ V urgentných prípadoch kontaktovať telefonicky   jednotlivé oddelenia.
5/ Ruší sa zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
6/ Pošta sa bude odosielať dvakrát do týždňa – podľa potreby.
7/ Úhrada faktúr sa bude realizovať  podľa potreby.
8/ Pracovný čas zamestnancov je skrátený, max. do 13,00 hod.
Tento oznam  platí až do odvolania. Veríme, že vážnosť situácie chápete a za porozumenie ďakujeme.

V Ý Z V A

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR  a ústredného krízového štábu SR prijal okrem iných aj  nasledovné opatrenie:
od 25.03.2020 (od polnoci do odvolania) je všetkým osobám zakázané vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest a zároveň sa odporúča, aby fyzické osoby na verejnosti dodržiavali dvojmetrový odstup. Na uvedené opatrenie je potrebné pozerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Vážení vlastníci bytov  a nebytových priestorov vyzývame  Vás, dodržujte ustanovenia uvedeného opatrenia už po prekročení prahu svojho bytu,  nebytového priestoru:

a) noste rúška keď  vchádzate do spoločných priestorov domu, v nich sa  pohybuje veľké množstvo osôb,

b) noste na rukách rukavice, pretože kľučiek, tlačidiel a madiel sa v spoločných priestoroch domu dotýka veľké množstvo osôb.

Prosíme   Vás,   správajte sa zodpovedne,  vždy tak,  aby ste chránili svoje zdravie a neohrozovali zdravie ostatných ostatných.

Bytové družstvo Bratislava III
je bývalým Stavebným bytovým družstvom, ktoré v zmysle prijatých zákonov prešlo transformáciou.
Hlavnou náplňou činnosti je správa bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie komplexného servisu. Túto činnosť vykonávame pre vlastníkov bytov na základe zmlúv o výkone správy, ktorých je v súčasnosti 3252, tiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov prostredníctvom mandátnych zmlúv ktorých je v súčasnosti 6.
Predseda Bytového družstva Bratislava III, Štefan Vaško, získal 11. 11. 2011 Osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažér správy budov. (náhľad osvedčenia)
Od 11. 10. 2017 je Bytové družstvo Bratislava III zapísané v Zozname správcov bytových domov. (náhľad osvedčenia)
Vznik Bytového družstva Bratislava III
dátum založenia: 1. 2. 1963

Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava - Nové Mesto zo dňa 30.6.1972.

S týmto družstvom boli zlúčené:
1) Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10)
2) Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21)
3) Stavebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332)

BDBA III dostalo najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnej únie SR za dlhoročnú aktívnu prácu v družstevníctve:
Cenu Samuela Jurkoviča.

Ponúkame vám možnosť vytvorenia a aktualizácie samostatnej podstránky vášho spoločenstva vlastníkov bytov.
Pripravíme vám grafický a elektronický návrh, aktualizáciu hlavných ekonomických údajov, spracovanie vašich fotografií, podkladov, aktualít. Je možnosť aj ochrana spustenia podstránky tak, aby bola prístupná len vašim členom.
Spojte sa s nami, radi vám poradíme.

Tlačová správa:
Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?
Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.

BEZPLATNÝ ZBER DOMOVÉHO ODPADU
S OBSAHOM ŠKODLIVÍN
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov - uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

___________________________________

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, schválila výnimku na neúčtovanie poplatku za hotovostný vklad na účty bytových domov v správe klienta: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, IČO: 00 169 633.
Predmetný poplatok v zmysle platného Sadzobníka hradí vkladateľ.
Výnimka je platná na všetky účty bytových domov vedené v ČSOB
v správe klienta.
Platnosť výnimky je do 31. 01. 2021.
Podpísaní:
Ing. Richard Salzmann, riaditeľ SME pobočky Bratislava
Ing. Iveta Noseková, vzťahový manažér senior
___________________________________
___________________________________
AKTUÁLNE VÝZVY

___________________________________________________________________________

________________________________________________

Výzva pre všetkých správcov
a majiteľov nehnuteľností na dôsledné dodržiavanie podmienok VZN HM SR Bratislavy č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi ako aj Informácie k podmienkam realizácie odvozu komunálneho odpadu.

Tlačová správa:
Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?
Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.
_________________________________
Pozor! Od 1. 10. 2014 vstúpila do platnosti Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Vážení vlastníci bytov,

V dôsledku zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku (BD BA III) a rešpektovania vládneho nariadenia pre zvýšenie ochrany zdravia našich zamestnancov,  klientov a partnerov Vám oznamujeme:

1/ Pozastavuje sa osobné vybavovanie požiadaviek klientov.
2/ Nebude umožnený vstup do budovy pre klientov za účelom osobného vybavovania požiadaviek.
3/ Všetky požiadavky vlastníkov a klientov je potrebné riešiť a zabezpečiť formou e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo poštovou zásielkou. Požiadavky (žiadosti) zasielať na e-mail adresu: podatelna@bdba3.sk a v žiadosti uviesť aj telefonický kontakt.
Všetky potrebné kontakty nájdete aj tu - kliknite si.
4/ V urgentných prípadoch kontaktovať telefonicky   jednotlivé oddelenia.
5/ Ruší sa zvolávanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
6/ Pošta sa bude odosielať dvakrát do týždňa – podľa potreby.
7/ Úhrada faktúr sa bude realizovať  podľa potreby.
8/ Pracovný čas zamestnancov je skrátený, max. do 13,00 hod.
Tento oznam  platí až do odvolania. Veríme, že vážnosť situácie chápete a za porozumenie ďakujeme.

utorok:08,00 - 12,00
štvrtok:13,00 - 18,00
Radi Vás privítame ...
Kde nás nájdete:

Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6
831 02 Bratislava

PODATEĽŇA:
Pondelok8,00 - 12,00
Utorok8,00 - 12,00
Streda8,00 - 12,00
Štvrtok8,00 - 12,0013,00 - 18,00
Piatok8,00 - 12, 00
Tu zverejňujeme súťaže, výzvy a možnosti spolupráce v oblasti realizácie rôznych dodávateľských služieb a výkonov.
Tu zverejníme aj požadované súťaže a výberové konania. ktoré žiadajú samosprávy bytových domov.
Odporúčame obrátiť sa vždy na svojho správcu a následne spracujeme a zverejníme vaše ponuky, výzvy a súťaže._____________________________________________________________________________________________________

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah