visnova_rozvody - BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6,  831 04 Bratislava  
s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.
podáva výzvu na predloženie súťažných návrhov v rámci
UŽŠEJ  SÚŤAŽE
na realizáciu prác


I. Vymedzenie predmetu obstarania
Výmena zvislých a vodorovných rozvodov v bytovom dome na ul. Višňová 10-12 a vodorovných rozvodov v bytovom dome Višňová 8 v Bratislave.

    Vyhlasovateľ súťaže požaduje realizáciu výmeny rozvodov studenej vody, teplej vody, cirkulácie teplej vody, kanalizácie, plynu, výmenu vodovodnej prípojky studenej vody od vodomernej šachty domu do suterénnych priestorov domu a prepojenie rozvodu studenej vody na hydrantový na základe vlastnej technickej obhliadky objektu Višňová 8-10-12 v Bratislave.
Vyhlasovateľ súťaže si vymedzuje právo vyššie uvedený rozsah spresniť i počas realizácie diela.
Cenu žiadame rozpísať  položkovite, vrátane DPH.


II.     Pokyny   pre  zostavenie  súťažného   návrhu
Súťažný návrh musí obsahovať:          
-     Návrh zmluvy o dielo  a  cenovú kalkuláciu
-     Doklady o odbornej spôsobilosti, licencia na vykonávanie prác
- Referencie o zrealizovaných zákazkách so zameraním v súlade so zadaním

Príloha:
- Návrh zmluvy na elektronickom nosiči (napr. CD, USB kľúč, ...)

- Kópia výpisu z Obchodného registra, prípadne živnostenského registra

- Čestné prehlásenie, že uvedená firma nie je v konkurze a má usporiadané všetky pohľadávky voči štátu

Súťažný  návrh môže obsahovať aj ďalšie doklady predpísané zákonom č. 263/ 1999 Z. z. pre verejnú súťaž. Súťažný návrh podpísaný štatutárnym zástupcom doručí uchádzač  v zalepenej obálke s nápisom:
,, Višňová 8-10-12 výmena zvislých a vodorovných rozvodov - NEOTVÁRAŤ"

III. Dodacia lehota
Termín na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela je
do:  20.02.2020

IV. Návrh ceny
Cena  bude stanovená ako pevná, maximálna s možnosťou zníženia pri nerealizovaných prácach  na základe vypracovaného položkového rozpočtu podľa cenníka stavebných prác (Cenkros ) a pod.
Podmienkou pre spracovanie ceny je obhliadka objektu Višňová 8-10-12 v Bratislave.

V. Styk obstarávateľa s uchádzačom
Pre prípadný potrebný kontakt pred spracovaním návrhu je určený pracovník oddelenia správy budov BDBA III:  
Ing. Groschová,  +421 2 50 20 64 10 , groschova@bdba3.sk, +421 903 430 385
Zástupcovia vlastníkov:
Ing. Igor Adamec, +421 918 900 406
Ing. Arch. Martin Vojta, +421 905 906 545

VI .  Vymedzenie rozsahu prípustných zmien
v súťažnom návrhu, zrušenie súťaže
Súťažná komisia môže v rámci súťažného návrhu požiadať uchádzačov o vysvetlenie prípadných nejasností v návrhu.
Uchádzač má právo podať i alternatívny, výhodnejší návrh.
Obstarávateľ má právo všetky návrhy zamietnuť a súťaž zrušiť.

VII. Miesto a termín predloženia a otvárania súťažných návrhov

Termín predloženia návrhov:
Do 20.02. 2020 do 16,00 hod.
na sekretariát BDBA III

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov  
Višňová 8-10-12 v Bratislave   
v zasadačke BDBA III
   

    S pozdravom              
    Štefan Vaško
   predseda BDBA III


V Bratislave 15.01.2020

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah