sibirska 36_42 - BDBA III

Prejsť na obsahV Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela

Výmena výťahov v bytovom dome Sibírska č. 36-42, Bratislava
Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ:
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Sibírska č. 36-42, Bratislava, zastúpení správcom bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.

Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe záujemcom a zároveň ju umiestni na internetovej strane správcu bytového domu.

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
- zadanie  pre  vypracovanie  cenových  ponúk  zrušiť
- odmietnuť všetky cenové ponuky
- odmietnuť časť cenovej ponuky  
- v prípade  formálnych  nedostatkov,  ktoré  nemenia  obsah  návrhu vyzvať podľa zváženia záujemcu na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh záujemcov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom  zadania  je  vypracovanie  cenovej ponuky na realizáciu výmeny výťahov v bytovom dome Sibírska č. 36-42, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej  dokumentácie požadovanej ŠFRB. V cenovej ponuke je potrebné zohľadniť splnenie všetkých technických, bezpečnostných a protipožiarnych noriem a predpisov a cenovú ponuku vypracovať v dvoch alternatívach:
1) výmena výťahov so zmenou počtu výťahových staníc (aby výťah zastával aj na medzipodlaží pri vstupe do bytového domu – išlo by teda o priechodnú kabínu).
2) výmena výťahov bez zmeny počtu výťahových staníc
2.2.Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na realizáciu výmeny výťahov v bytovom dome Sibírska č. 36-42, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej  dokumentácie požadovanej ŠFRB musí byť spracovaná na základe obhliadky pôvodných výťahov v bytovom dome.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so zástupcom vlastníkov Tomáš Ježo +421 910 396 944, e-mail tomasjezo@yahoo.com!
Cenová ponuka musí byť podrobne členená tak, aby bolo možné špecifikovať rozsah prác a vykonať špecifikáciu technických parametrov navrhovaného nového výťahu a súvisiacich komponentov. V cenovej ponuke môžu byť uvedené viaceré alternatívy materiálov a rozsahu prác.

 
3) Podmienky  doručenia  cenových  ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova  č. 35, 831 01 Bratislava, alebo
Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
„Cenová ponuka – Výmena výťahov bytového domu Sibírska č. 36-42, Bratislava"  
„N E O T V Á R A Ť  !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky je 31.10.2023 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 31.10.2023 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné  doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
       názov a sídlo
      štatutárny zástupca a jeho funkcia
      bankové spojenie
      IČO, DIČ
      telefón, fax, mail
b) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
• platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší  ako 3 mesiace (kópia)
• prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál)
• prehľad  referenčných  stavieb  podobného charakteru  a  rozsahu  s uvedením kontaktnej  adresy,  termínu  realizácie  a  podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
c) Prehlásenie o záručných podmienkach, možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela (originál podpísaný štatutárnym orgánom realizátora)
d) Návrh zmluvy o dielo
e) Ponuka na výkon záručného a pozáručného servisu, vrátane cenových podmienok ako aj rozsahu a intervalov poskytovaných servisných služieb
f) Cenová ponuka v elektronickej forme (CD alebo DVD)  

5) Spôsob vyhodnotenia  cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky  zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky  bude  vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV), ktorá bola zvolená  na  schôdzi vlastníkov.  KV po otvorení
obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú  spĺňať  podmienky  uvedené v tejto výzve.  Pri  vyhodnocovaní  bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude  vyhodnocovať  ponuky  samostatne. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o odporúčanom poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním záujemcu, s cenovou ponukou, ktorá sa podľa rozhodnutia KV umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Sibírska č. 36-42, Bratislava budú jednotliví uchádzači informovaní po schôdzi alebo písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a NP BD Sibírska č. 36-42, Bratislava.   
5.2  Kritériá,  ktoré  budú  použité  pri  vyhodnotení  cenových  ponúk
1. Referencie z realizovaných obdobných zákaziek             
2. Technické riešenie, použité typy materiálov a technológie (typ výťahu) – je požiadavka na väčší výťah do ktorého sa zmestí kočík, prípadne objemnejšie veci  
3. Cena diela
4. Záručné podmienky, termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela
5. Ponuka na výkon záručného a pozáručného servisu, vrátane cenových podmienok ako aj rozsahu a intervalov
   poskytovaných servisných služieb

     6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú  ponuku  zmeniť,  tak  musí  písomne  požiadať  zadávateľa  o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr.Gejza Kernáts; +421 949 492 059
V Bratislave, dňa 17.10.2023  

RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah