pri sajbach_obnova - BDBA III

Prejsť na obsah
Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6, 831 04 Bratislava
s použitím niektorých ustanovení Zákona č.263/1999 Z.z.

        V Y H L A S U J E   
V Ý B E R O V É   K O N A N I E
          na zhotoviteľa obnovy bytového domu Pri Šajbách č.14,  Bratislava
a schváleného investičného zámeru na:

na stiahnutie (pdf)             späť Výzvy

1. výmenu vodomerov SV a TÚV s fyzickým a diaľkovým odpočtom
2. výmenu PRVN (merače tepla) s fyzickým a diaľkovým odpočtom
3. výmenu stúpajúcich rozvodov SV, TÚV, kanalizácia a cirkulácia, okrem VZT
4. výmenu stúpajúcich rozvodov elektriny a dopojenie hlavného ističa po byt
5. čiastočnú rekonštrukciu výťahov (výmena elektro výzbroje, frekvenčného meniča a elektro výbavy kabín)
 

Obstarávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách 14, 831 06,  Bratislava, v zastúpení správcovskou spoločnosťou:
Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6/142, 831 04  Bratislava, IČO: 00169633

Kontaktná osoba:
Anna Kostolániová  - technik BD BA III
                                 mobil:   +421 903 464 301
 e-mail: kostolaniova@bdba3.sk

V zmysle právoplatne prijatých uznesení zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov predmetného bytového domu, ktorá sa konala dňa 18. 6. 2018, v prípade, že máte o uvedený projekt záujem, žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky zvlášť na jednotlivé položky.


Obhliadku objektu si dohodnite na vyššie uvedených kontaktoch.

Podmienky pre uchádzačov:
- označenie miesta dodávky,
- druh a pôvod materiálu, druh prác, JC, množstvo, MJ, spotrebu, výkaz výmer,
- cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH,
- dĺžka realizácie dodávky,
- záruka na dielo,
- garancia ceny pre rok 2020, odôvodnenie a vyčíslenie prípadného možného navýšenia.

Požiadavky na uchádzačov:
- Platný výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace.
- Doklad o poistení firmy zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku, zdraví a živote pri vykonávaní predmetu činnosti
 (v prípade, že firma nie je poistená, stačí uviesť, že nie je poistená).
- Dokumentácia v oblasti organizácie a riadenia BOZP.
- Certifikáty stavebných materiálov.
- Technické listy stavebných materiálov.
- Potvrdenia o členstve uchádzača v odborných združeniach, poprípade iné dokumenty dokazujúce odborné kvality uchádzača (ak je členom), prezentácia firmy s uvedením referencií.

Uchádzači vybratí do užšieho výberu
Doplnenie podkladov:
- potvrdenie o neexistencii záväzkov – správca dane, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne
- potvrdenie od príslušného súdu, že voči uchádzačovi nie je vedené exekučné konanie
- potvrdenie od príslušného súdu, že uchádzač nie je v likvidácii, konkurze

Miesto a termín predloženia, otvárania a vyhodnotenia súťažných návrhov

Lehota na predkladanie ponúk a všetkých relevantných dokumentov:
do 15.8.2020 do 12.00 hod
vyhlasovateľovi poštou, alebo osobne na adresu:

           Bytové družstvo Bratislava III
Kominárska 6/142
831 04  Bratislava

Ponuky predkladajte v uzatvorenej, prelepenej obálke s označením:
“NEOTVÁRAŤ”
a s uvedeným heslom:
“Pri Šajbách 14, 831 06  Bratislava – Obnova bytového domu”

Termín otvárania obálok:
bude určený podľa požiadavky zástupcov vlastníkov bytov
v zasadačke BDBA III

O výsledku výberového konania budú všetci uchádzači informovaní.
Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu súťažného návrhu,
- návrh nemožno odvolať po jeho doručí vyhlasovateľovi,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
- po otvorení súťažných ponúk až do vyhodnotenia súťaže, môže vyhlasovateľ  požiadať predkladateľa o vysvetlenie jednotlivých častí predloženej ponuky,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh zo súťaže,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,
- vyhlasovateľ neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto súťaži.

      za vyhlasovateľa:                                                           
        Štefan Vaško                                                               Anna Kostolániová
    predseda BDBA III                                                         technik BD BA III


   v Bratislave, 3.6.2020

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah