pri šajbách 24_rozvody - BDBA III

Prejsť na obsah
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 70538/B
Kontakty: +421949 492 059; www.revicom.sk kernats@revicom.sk
IČO: 46 021 337 DIČ: 2023191159 ČSOB: 4013064001/7500

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela:
Výmena spoločných rozvodov ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV, vrátane spiatočky a vyregulovania, kanalizácie, plynu
a spoločných rozvodov elektriny v bytovom dome
Pri Šajbách č. 24, Bratislava


Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Pri Šajbách č. 24, Bratislava, zastúpení správcom bytového domu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy:
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava.
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky" v elektronickej podobe záujemcom a zároveň ju umiestni na internetovej strane správcu bytového domu.

Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- zadanie pre vypracovanie cenových ponúk zrušiť
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
- v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu vyzvať záujemcu na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh záujemcov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom zadania je vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu výmeny spoločných ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV vrátane spiatočky a vyregulovania, kanalizácie, plynu a spoločných rozvodov elektriny v bytovom dome Pri Šajbách č. 24, Bratislava, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie spĺňajúcej kritériá a požiadavky ŠFRB.
Cenová ponuka na výmenu spoločných ležatých a stúpacích rozvodov SV, TUV vrátane spiatočky a vyregulovania, kanalizácie, plynu a spoločných rozvodov elektriny v bytovom dome musí byť vypracovaná na základe obhliadky bytového domu!
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so zástupkyňou vlastníkov pani Stanislavou Gašparovou +421 903 433 666!

3) Podmienky doručenia cenových ponúk
Cenovú ponuku musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu: REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava.
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
„Cenová ponuka – Výmena spoločných rozvodov v bytovom dome Pri Šajbách č. 24, Bratislava"
„N E O T V Á R A Ť !“
Najneskorším termínom odoslania zásielky je 01.06. 2020 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 01.06. 2020 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a podklady:
4.1. Základné údaje uchádzača
názov a sídlo
štatutárny zástupca a jeho funkcia
IČO, DIČ
telefón, fax, mail
4.2. Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
Platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší ako 3 mesiace (kópia) prehlásenie štatutárneho orgánu že realizátor nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál) prehľad referenčných stavieb podobného charakteru a rozsahu s uvedením kontaktnej adresy, termínu realizácie a podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu
4.3. Cenovú ponuku vo forme výkazu výmer – položkovitého rozpočtu.
V cenovej ponuke je záujemca povinný použiť výhradne certifikované systémy! Cena musí byť stanovená ako cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH. V cenovej ponuke môžu byť uvedené určité alternatívne riešenia.
4.4. Prehlásenie o možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela a záručné podmienky – dĺžka záruky (originál podpísaný štatutárnym orgánom realizátora)
4.5. Návrh zmluvy o dielo
4.6. CD alebo DVD s celou cenovou ponukou v elektronickej forme.

5) Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
5.1. Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky bude vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV), ktorá bola zvolená na schôdzi vlastníkov. KV po otvorení
obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v tejto výzve. Pri vyhodnocovaní bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude vyhodnocovať ponuky samostatne. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o odporúčanom poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi vlastníkov, alebo písomným hlasovaním záujemcu, s cenovou ponukou, ktorá sa podľa rozhodnutia KV umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Pri Šajbách č. 24, Bratislava budú jednotliví záujemcovia informovaní po schôdzi alebo písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a NP BD Pri Šajbách č. 24, Bratislava.
5.2. Kritériá, ktoré budú použité pri vyhodnotení cenových ponúk
1. Plnenie stanovených technických parametrov
2. Cena diela
3. Referencie z realizovaných obdobných zákazok
4.Termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela a poskytnutá záruka na dielo

6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Záujemca môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že záujemca chce v stanovenom termíne svoju cenovú ponuku zmeniť, tak musí písomne požiadať zadávateľa o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša záujemca.
4. Kontaktná osoba pre informácie:
RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk
v Bratislave, dňa 14.05.2020
RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah