olo_tlacova - BDBA III

Prejsť na obsah

Tlačová správa:
Spoločnosť OLO upozorňuje na neporiadok okolo zberných nádob. Kto je zaň zodpovedný a ako si s ním poradiť?
Jedným z problémov, súvisiacich s nakladaním s odpadom v hlavnom meste, je neporiadok okolo zberných nádob. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) upozorňuje na tento problém kampaňou s názvom Odpad nepatrí ku kontajnerom.
Smetiari nie sú povinní automaticky upratovať odpad okolo zberných nádob. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, je každý obyvateľ hlavného mesta povinný ukladať odpad do zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a odpad z nich nevypadával. Ukladanie odpadu mimo zberných nádob je zakázané a je priestupkom na úseku odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť za čistotu stanovišťa zberných nádob
Za každé stanovište zberných nádob sú zodpovední, nielen užívatelia bytov, a nebytových priestorov, ktorým je stanovište určené, ale najmä správca nehnuteľnosti. Práve správca je, podľa VZN povinný zabezpečiť, aby sa na stanovišti nachádzalo dostatočné množstvo zberných nádob, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli nádoby v deň odvozu prístupné a tiež zabezpečuje čistotu stanovišťa. V prípade, ak sú zberné nádoby preplnené, správca môže objednať častejší odvoz odpadu alebo viac zberných nádob. Ak sa na stanovišti zberných nádob nachádza objemný odpad alebo neporiadok, správca je povinný objednať mimoriadny odvoz odpadu a dočistenie stanovišťa. Tieto služby sú spoplatnené.

Ako správne vyhadzovať odpad?
Aby sa zabránilo neporiadku na stanovišti zberných nádob, odpad je potrebné správne roztriediť aj umiestniť do zberných nádob. Do zelenej nádoby patrí sklo, do žltej nádoby sa umiestňujú plasty, kovové obaly a tetrapaky a do modrej papier. Kartónové krabice, plastové fľaše či obaly, je potrebné pred vyhodením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí zmesový komunálny odpad, teda zvyšok po vytriedení a tiež bio odpad z kuchyne a domácností. Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. Do všetkých zberných nádob, vrátane čiernych nádob na zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad.Čo robiť s objemným odpadom?
Objemný odpad, ako nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad, v žiadnom prípade nepatrí ku zberným nádobám. Je potrebné ho odovzdať v zbernom dvore. Existujú však aj ďalšie možnosti. Objednať si môžete pristavenie veľkokapacitného kontajnera alebo službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Služba je určená na odvoz objemného odpadu, ktorý je možné energeticky zhodnotiť, teda spáliť v spaľovni odpadu. Cena služby je 25 Eur a zahŕňa dopravné náklady, nakládku odpadu, ktorý musí byť pripravený pred objektom, na dostupnom mieste pre zvozovú techniku, odvoz a vykládku odpadu. Službu je možné objednať si cez webstránku OLO alebo zákaznícke centrum, pričom maximálny objem vozidla je 7 kubických metrov, váha odpadu maximálne tri tony. Elektroodpad je možné odovzdať aj priamo distribútorovi elektrozariadenia alebo v rámci oddeleného zberu organizovaného výrobcom elektrozariadení.

Možnosť uzamknutia stanovišťa zberných nádob
Stáva sa, že ešte v ten deň, ako naši zamestnanci odvezú odpad, zberné nádoby sú znova preplnené a ich okolie znečistené. V tomto prípade je vhodným riešením stanovište uzamknúť tak, aby bolo prístupné len pre obyvateľov bytového domu, ku ktorému patrí. Ak sa rozhodnete stanovište uzamknúť, je potrebné osloviť spoločnosť OLO a my vám navrhneme možnosti akceptovaného bezplatného uzamknutia stanovišťa. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom nášho zákazníckeho centra telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na Ivánskej ceste 22, od pondelka do piatka v čase 7:00 – 16:00.
Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah