OLO - BDBA III

Prejsť na obsah
Spoločnosť OLO a.s. vyzýva všetkých správcov a majiteľov nehnuteľností na dôsledné dodržiavanie podmienok VZN HM SR Bratislavy č. 7/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ako aj Informácie k podmienkam realizácie odvozu komunálneho odpadu.
Správca/majiteľ nehnuteľnosti je povinný v deň zberu a prepravy odpadu umožniť vstup k stanovišťu a sprístupniť zberné nádoby. Ak správca/majiteľ nehnuteľnosti nesprístupní zberné nádoby, má sa za to, že OLO a.s. vykonalo odvoz v riadnom termíne podľa harmonogramu odvozu, čiže správcovi/majiteľovi nehnuteľnosti nevzniká nárok na náhradný odvoz.
Ku každému takto nerealizovanému odvozu má spoločnosť OLO a.s. k dispozícii hlásenie obsahujúce identifikačné údaje (napr. GPS polohu, presný čas, príčinu) ako aj fotodokumentáciu, ktoré v prípade potreby použije na zdôvodnenie neodvezenia odpadu.
Na základe horeuvedeného oznamujeme správcom/majiteľom nehnuteľností, že náhradný odvoz v takýchto prípadoch nebude realizovaný; naďalej ostáva možnosť objednať si platený mimoriadny odvoz na www.olo.sk.
V prípade otázok alebo podnetov nás kontaktujte prostredníctvom formulárov na www.olo.sk (Reklamácie, Podnety).
Úsek obchodu a marketingu

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah