Kominárska_opravy - BDBA III

Prejsť na obsah
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 70538/B
Kontakty: +421949 492 059; www.revicom.sk kernats@revicom.sk
IČO: 46 021 337 DIČ: 2023191159 ČSOB: 4013064001/7500

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu diela podľa projektovej dokumentácie
„Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu
Kominárska č. 6, Bratislava"


Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kominárska č. 6, Bratislava, v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6/142, 831 04 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Zadávateľ odošle „Výzvu na predloženie cenovej ponuky“ v elektronickej podobe spolu s „Výkazom výmer“ uchádzačom o zaradenie do súťaže. V prípade záujmu zo strany uchádzača mu bude poskytnutá aj projektová dokumentácia v elektronickej podobe (bez orientačného rozpočtu!) – potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou.

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
- zadanie pre vypracovanie cenových ponúk zrušiť
- odmietnuť časť cenovej ponuky, alebo odmietnuť všetky cenové ponuky
- v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu vyzvať uchádzača na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh uchádzačov na doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom zadania je vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu komplexnej obnovy bytového domu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PF 7 s.r.o., Teslova 1, 821 02 Bratislava - Ing. Karol Ferenčík „Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu Kominárska č.6, Bratislava“

2.1. Členenie cenovej ponuky:
Cenová ponuka na realizáciu obnovy bytového domu musí byť vypracovaná v súlade a podľa projektovej dokumentácie a na základe obhliadky bytového domu!
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť so zástupcom vlastníkov: Nevrlá Edita +421907 191 581; e.nevrla@gmail.com.
Cenová ponuka musí byť v rozsahu a v členení podľa „Výkazu výmer“, ktorý je súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie. Na požiadanie uchádzača mu bude poskytnutá projektová dokumentácia v elektronickej forme (bez orientačného rozpočtu).

3) Podmienky doručenia cenových ponúk:
Cenové ponuky musí uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu:
REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava.

Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy. Na uzatvorenej obálke musíbyť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
„Cenová ponuka – Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu Kominárska 6, Bratislava"
„N E O T V Á R A Ť !"

Najneskorším termínom odoslania zásielky je:
01. 11. 2019 (pečiatka pošty)
Obálky budú po doručení opatrené poradovým číslom s vyznačením dátumu doručenia.
Cenové ponuky odoslané po 01. 11. 2019 (otlačok poštovej pečiatky) nebudú pri vyhodnocovaní brané do úvahy a budú neotvorené vrátené uchádzačovi. Otváranie obálok s cenovými ponukami bude na zasadnutí komisie vlastníkov.

4) Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a podklady:
4.1. Základné údaje uchádzača
názov a sídlo
štatutárny zástupca a jeho funkcia
bankové spojenie
IČO, DIČ
telefón, fax, mail

4.2. Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší ako 3 mesiace (kópia) licencie na zatepľovacie práce (kópia) správu z inšpekcie vydanej akreditovaným inšpekčným orgánom pre uchádzača na realizáciu naceneného tepelnoizolačného systému (kópia) prehlásenie štatutárneho orgánu že uchádzač nie je v konkurze, v likvidácii, alebo nebol na neho zamietnutý návrh na konkurzné konanie z dôvodu nedostatku majetku (originál) prehľad referenčných stavieb podobného charakteru a rozsahu s uvedením kontaktnej adresy, termínu realizácie a podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu

4.3. Vyplnený výkaz výmer z projektovej dokumentácie.
V cenovej ponuke je uchádzač povinný použiť výhradne certifikované zatepľovacie systémy! Cena musí byť stanovená ako cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH. V prípade, že uchádzač navrhuje určité alternatívne riešenia, prípadne navrhuje práce naviac, tieto musia byť uvedené a nacenené osobitne!

4.4. Prehlásenie o možnom termíne nástupu a dĺžke realizácie diela a záručné podmienky – dĺžka záruky (originál podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača)
4.5. Návrh zmluvy o dielo
4.6. Celá cenová ponuka v elektronickej forme (na CD alebo DVD)

5) Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

5.1. Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Ponuky bude vyhodnocovať komisia vlastníkov (ďalej KV) zvolená na schôdzi vlastníkov. KV po otvorení obálok vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v tejto výzve. Pri vyhodnocovaní bude KV hodnotiť ponuky výlučne podľa kritérií uvedených v tejto výzve. Každý člen KV bude vyhodnocovať ponuky samostatne. KV rozhodne, ktorí z uchádzačov budú prizvaní na osobnú prezentáciu a prípadné doplnenie svojej ponuky na svoje zasadnutie. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. a prípadne aj stavebný dozor poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo. V súlade s rozhodnutím KV zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. zabezpečí prizvanie vybratých uchádzačov na zasadnutie KV. Po vyhodnotení členovia KV hlasovaním rozhodnú o poradí predložených cenových ponúk. KV predloží vlastníkom bytov a NP na schválenie na schôdzi, alebo písomným hlasovaním uchádzača s cenovou ponukou, ktorá sa umiestnila na prvom mieste.
O výsledku rozhodnutia vlastníkov bytov a NP bytového domu Kominárska č.6, Bratislava budú jednotliví uchádzači informovaní po hlasovaní vlastníkov na schôdzi vlastníkov bytov a NP BD Kominárska 6, Bratislava, prípadne po písomnom hlasovaní.

5.2. Kritériá, ktoré budú použité pri vyhodnotení cenových ponúk
1. Plnenie kritérií (technických parametrov) stanovených projektovou dokumentáciou
2. Plnenie licenčných podmienok
3. Referencie z realizovaných obdobných zákazok
4. Cena diela
5. Hodnotenie kontrolou TASUS
6.Termín a dĺžka (v týždňoch) realizácie diela a poskytnutá záruka na dielo

6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber realizátora obnovy bytového domu bez uzatvorenia výberového konania a vybratia realizátora a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk. V prípade, že uchádzač chce v stanovenom termíne svoju cenovú ponuku zmeniť, tak musí písomne požiadať zadávateľa o jej vrátenie a po oprave ju môže opätovne podať, najneskôr však do termínu uzatvorenia doručovania ponúk.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie : RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 25.09.2019
RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah