Kominárska_dozor - BDBA III

Prejsť na obsah
REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 70538/B
Kontakty: +421949 492 059; www.revicom.sk kernats@revicom.sk
IČO: 46 021 337 DIČ: 2023191159 ČSOB: 4013064001/7500

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky na výkon stavebného dozora pri realizácii investičného zámeru
„Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu
Kominárska 6, Bratislava"


Podklady na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kominárska č. 6, Bratislava, v správe správcu: Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 06 Bratislava.
Za zadávateľa koná na základe mandátnej zmluvy: REVICOM, s.r.o. Royova 35, 831 01 Bratislava

1) Podmienky na spracovanie cenovej ponuky
Zadávateľ si vyhradzuje právo:
- zadanie pre vypracovanie cenových ponúk zrušiť
- odmietnuť niektoré alebo všetky cenové ponuky
- v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu vyzvať účastníkov výberového konania na ich doplnenie
- vyzvať vybratý užší okruh uchádzačov na osobnú prezentáciu a prípadné doplnenie svojich cenových ponúk za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky

2) Vymedzenie predmetu zadania
Predmetom zadania je predloženie cenovej ponuky na výkon občasného stavebného dozora počas realizácie investičného zámeru vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD Kominárska č. 6, Bratislava podľa vypracovanej projektovej dokumentácie na komplexnú obnovu BD a v súlade s cenovou ponukou realizačných firiem. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť PF 7, s.r.o., Teslova 1, 821 02 Bratislava – Ing. Karol Ferenčík. Financovanie realizácie investičného zámeru bude prostredníctvom zvýhodneného úveru zo ŠFRB.
Súčasťou výkonu stavebného dozora má byť okrem štandardných úkonov aj:
- spolupráca s komisiou vlastníkov a zástupcom spoločnosti REVICOM, s.r.o. Bratislava pri prípravných prácach na realizáciu investičného zámeru,
- účasť pri vyhodnocovaní cenových ponúk vo výberovom konaní na realizátora/realizátorov investičného zámeru,
- kontrola stavebných a technologických postupov a použitých materiálov podľa projektovej dokumentácie, technických noriem, certifikátov a pod.
- kontrola efektívnosti použitých procesov a postupov,
- spolupráca pri úkonoch súvisiacich s financovaním cez ŠFRB.

3) Podmienky doručenia cenových ponúk:
Cenové ponuky môže uchádzač doručiť poštovou zásielkou v uzatvorenej obálke na adresu: REVICOM, s.r.o., Royova č.35, 831 01 Bratislava, alebo v elektronickej podobe na mailovú adresu: kernats@revicom.sk a v kópii na e.nevrla@gmail.com
Cenová ponuka musí obsahovať všetky požadované prílohy uvedené v bode 4 tejto výzvy.
V prípade doručovania poštou, na uzatvorenej obálke musí byť uvedené označenie uchádzača a výrazné označenie:
Podklady na spracovanie cenovej ponuky

4) Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a podklady:
a) Základné údaje uchádzača
názov a sídlo
štatutárny zástupca a jeho funkcia
bankové spojenie
IČO, DIČ
telefón, fax, mail

b) Cenová ponuka ďalej musí obsahovať:
- cenu za výkon stavebného dozora s vymedzením rozsahu vykonávaných prác zahrnutých v uvedenej cene, pravidelnosť a intervaly účasti na stavbe a pod.. Cena musí byť stanovená ako cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. Ceny je potrebné uviesť vrátane DPH.
c) Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:
platný výpis z obchodného alebo iného registra dokladujúci oprávnenie podnikať nie starší ako 3 mesiace (kópia) osvedčenie SKSI - pozemné stavby (kópia) prehľad referenčných projektov podobného typu a rozsahu s uvedením kontaktnej adresy, termínu realizácie (podľa možnosti aj s kontaktom na zástupcov vlastníkov / správcu daného bytového domu) a s vyznačením ktoré z referencií boli financované cez ŠFRB. návrh Mandátnej zmluvy.

5) Spôsob vyhodnotenia cenových ponúk
Každá predložená cenová ponuka musí spĺňať všetky požiadavky zadávateľa uvedené v tejto výzve. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.

5.1 Postup pri vyhodnocovaní ponúk
Cenové ponuky budú vyhodnotené členmi komisie vlastníkov (ďalej KV) zvolenej na schôdzi vlastníkov. KV vylúči z ďalšieho vyhodnocovania tie ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky uvedené v tejto výzve. KV rozhodne, ktorí z uchádzačov bude prizvaný na osobnú prezentáciu. Zástupca spoločnosti REVICOM, s.r.o. poskytne pri vyhodnocovaní ponúk odborné poradenstvo a zabezpečí prizvanie vybratých uchádzačov na zasadnutie KV. Celkové poradie a víťaz výberového konania bude stanovený na základe hlasovania členov komisie a prijatím platného uznesenia KV.
O výsledku vyhodnocovania budú jednotliví uchádzači informovaní elektronicky.

6) Všeobecné podmienky
1. Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber stavebného dozora bez uzatvorenia výberového konania a na vyhlásenie nového výberového konania.
2. Uchádzač môže od svojej cenovej ponuky odstúpiť, prípadne ju pozmeniť najneskôr do stanoveného termínu predloženia ponúk a to písomne poštou alebo elektronicky.
3. Náklady spojené s vypracovaním a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač.
4. Kontaktná osoba pre informácie : RNDr. Gejza Kernáts; +421 949 492 059; kernats@revicom.sk

Bratislave, dňa 25.09.2019
RNDr. Gejza Kernáts v.r.
konateľ

Spracúvame a chránime osobné údaje našich klientov
v zmysle zákona 18/2018
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
Návrat na obsah